CLIENT LOGIN
Naam
Wachtwoord
Disclaimer
Assist Automatisering stelt het op prijs dat u een bezoek brengt aan onze internetsite. Hoewel de informatie op deze site permanent zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven, zijn wijzigingen aan tekst, afbeeldingen, of andere informatie op deze site te allen tijde voorbehouden. Assist Automatisering behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Aan de inhoud van de Assist Automatisering internetsite kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Copyright
De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Assist Automatisering. Gedeelten van deze website mogen door u worden gereproduceerd (in hard copy, elektronisch of in enige andere vorm) voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Voor alle andere gevallen van reproductie en/of distributie, ongeacht het gebruikte medium en/of voor gebruik voor commerci?le doeleinden is de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Assist Automatisering vereist. Indien u enig deel van deze website download of anderszins vermenigvuldigd voor toegestane doeleinden dient u alle daarop aangebrachte vermeldingen van auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht en andere vermeldingen van de bron op uw kopie(en) over te nemen.

Hyperlinks
Deze website bevat hyperlinks naar andere websites. Indien deze websites worden beheerd door Assist Automatisering, dan is dit aangegeven. Alle overige websites waarnaar kan worden doorgelinkt zijn eigendom van en/of worden beheerd door derden waarover Assist Automatisering geen controle heeft. Assist Automatisering is derhalve niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid terzake van de juistheid, volledigheid en tijdigheid van (de inhoud van) deze websites, noch voor de beschikbaarheid daarvan, noch voor het feit of de informatie die door of via deze websites ter beschikking is gesteld legaal kan worden gebruikt. De informatie op websites van derden waarnaar kan worden doorgelinkt maakt geen deel uit van de door Assist Automatisering ter beschikking gestelde informatie. De informatie op websites van derden waarnaar kan worden doorgelinkt is dan ook geen onderdeel van enige overeenkomst tussen afnemers en Assist Automatisering.

Aansprakelijkheid 
Assist Automatisering sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Virussen en veiligheid
De internetsite van Assist Automatisering wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-) virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen be?nvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden.
NIEUWS

Meer...
Copyright 2020 Assist Automatisering | All rights reserved. Disclaimer